BIOAIT.EE KASUTUSTINGIMUSED
Joakim Raagner OÜ, registrikood 14009743, Nigula tee 10, Nigula küla Lääne-Nigula vald Läänemaa 90807 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab bioait.ee e-poes tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva bioait.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. Bioait.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2. Bioait.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse bioait.ee teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale. .
2.4. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab bioait.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul.
3.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest bioait.ee e-poes. Bioait.ee e-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.3. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress) ning tasuma toote eest valitud viisil (ülekanne).
3.4. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist ning tasuma toote eest ülekandega hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele. Osapoolte kokkuleppel on erandid võimalikud.
3.5. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.6. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud bioait.ee e-poes tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik bioait.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta bioait.ee e-poes kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on bioait.ee e-poes muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud kaubanduskeskuse SmartPOST-i või Omniva pakiautomaati kolme tööpäeva jooksul peale kauba eest tasumist. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 50 eurot.

6. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6.1. Teenuse osutaja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole arvel toodud summat tasunud Teenuse osutaja arvelduskontole 3 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest.

6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Teenuse kasutaja nõudmistele, on Teenuse kasutaja õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb Teenuse osutajat enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja arve numbriga info@bioait.ee.

6.3.Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Teenuse osutajani

6.4. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 euro ulatuses Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.5. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Teenuse kasutaja t tellis, kannab tagastamiskulu Teenuse osutaja. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Teenuse kasutajal defektist/valest tootest Teenuse osutajale e-maili teel teada anda.

6.6. Kui ekspertiis tuvastab, et tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Teenuse kasutaja poolt toote mittesihipärase kasutamise, Teenuse kasutaja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Teenuse kasutaja toote väärtuse.

7. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Teenuse kasutajal õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Teenuse kasutaja nõuda toote toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Teenuse kasutaja saatma e-kirja aadressile info@bioait.ee järgneva infoga:

7.3.1. Teenuse kasutajal nimi ja kontaktandmed;

7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

7.3.3. tellimise kuupäev;

7.3.4. ilmnenud kahjustus, võimalusel lisage ka fotod;

7.3.5. Bioait.ee e-poele esitatav nõue;

7.3.6. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud pärast defekti ilmnemist hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist . Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Teenuse kasutaja õiguse nõuda bioait.ee e-poelt toote vahetamist.

7.5. Bioait.ee ei vastuta:

7.5.1.Teenuse kasutaja süül või hoolimatusel toote kasutamisel tekkinud kahjustuste eest;

7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine bioait.ee tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress.
8.5. Isikuandmeid töötleb Joakim Raagner OÜ, registrikood 14009743, aadress Nigula tee 10, Nigula küla Lääne-Nigula vald Läänemaa 90807
8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.
8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama bioait.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
9.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest bioait.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele bioait.ee teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

10. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

11. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun bioait.ee kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

12. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.
13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks